English|Vietnamese

 

12 tháng mười, năm 1973. Chiều thứ Sáu.

119.2. Về việc nêu lên nhng li lầm

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Nếu có nhng sai sót gì trong lúc nói, xin quý v đng ngn ngi nói cho tôi biết. Nhưng nếu trong lúc ging dy không đúng, không cn phi ch trích quá kht khe và c tình tìm li, đó cũng là sai lm.Chúng ta nên xem xét theo Trung Đo.Ti nay chúng ta cũng có nhng vi Pháp Sư khách mi, nhng v va mi đến. Nếu tôi có ging sai, xin vui đng giu châu ngc - nhng ý kiến quý báu ca quý v - mà hãy ch ra nhng sai sót ca tôi.

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 20)