English|Vietnamese

 

Tối thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 1974

Về Việc Lời Nguyện Quan Trọng Như Thế Nào 

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Tất cả tỳ kheo tại Kim Sơn Tự đều đã phát nguyện. Tuy nhiên, một vài người đã thối lui và quên đi lời nguyện của họ sau hai ngày rưỡi hoặc ba ngày. Việc này  biểu lộ sự thiếu quyết tâm của họ đối với việc tu hành. Nó cũng là sự biểu lộ muốn quay trở về cuộc sống thế tục. Nếu họ thối lui lời nguyện, họ cũng có thể sẽ hoàn tục. Tất cả quý vị phải nhận biết một cách thấu đáo mục tiêu của quý vị. Một khi phát  nguyện, quý vị không nên thay đổi . Nếu quý vị phát nguyện mà biết rằng quý vị sẽ tuân theo chỉ ba ngày, tức là quý vị  đang hướng đến địa ngục

 

Timely Teachings, trang 140.