English|Vietnamese

 

Chiều thứ Hai, ngày 27 tháng 11 năm 1972

27  Về Việc Lạy Sám Vạn Phật 

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Những bản in kinh Phật Thuyết Vạn Phật Danh đã tới, và tốt nhất là để mọi người lạy Phật sám hối qua mỗi đoạn kinh mỗi tối. [Ghi chú: sau buổi giảng kinh tối]. Công đức lạy Phật sám hối là không thể nào diễn tả hết được. Lạy sám hối có thể giải nghiệp; Lạy sám hối có thể nuôi dưỡng thiện căn. Lạy sám hối có thể giúp những người chưa từng tu hành biết tu hành và giúp những ai không có thiện căn tăng trưởng thiện căn. Khi thiện căn viên mãn, chúng ta sẽ giác ngộ. Do vậy, công đức lạy sám Vạn Phật là bất tư nghì. Chúng ta sẽ thử lạy sám hối khoảng một giờ mỗi tối. Năm tới chúng ta có thể chính thức bắt đầu lạy sám hối. Mọi người nên nhận thức tầm quan trọng của việc sám hối; chỉ khi đó quý vị mới đạt được lợi ích từ việc đó.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" Chương 1 phần I, trang 236, đoạn 2)