English | Vietnamese

 

Trưa chủ nhật, ngày 2 tháng 9 năm 1973

Về việc lắng nghe những quan điểm khác nhau

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Tất cả mọi người đều yêu thích những túi da hôi thối [Ghi chú: xác thân của họ]; họ hoàn toàn không thể từ bỏ chúng. Trong quý vị có ai có ý kiến gì về điều tôi vừa nói không? Quý vị có thể nói ra ý kiến của mình và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Không ai có ý kiến nào ư? Vậy tôi có ý kiến thế này: "Bất cứ khi nào tôi nói điều gì sai thì quý vị có thể phản đối và đưa việc đó ra để thảo luận. Bất kỳ ai cũng có thể đưa ra quan điểm của mình." Chúng ta sẽ sử dụng nó như một tấm gương – một điểm để tham khảo.

 

Timely Teachings p. 15