English|Vietnamese

 

Tối thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 1973

Về Việc Làm Thế Nào Để Giữ  Tâm Trên Đường Đạo


Hòa Thượng Tuyên Hóa  Hòa Thượng: vị nào có ý kiến gì muốn nêu ra ngày hôm nay không?

Một vị khách: [ bằng tiếng Anh] Khi ngồi tịnh tọa , người ta nên để tâm vào đâu?

Hòa Thượng: Không nên để tâm vào bất cứ nơi nào cố định. Những suy nghĩ của quý vị nên
hoàn toàn không dính mắc. Tâm của quý vị không nên trụ vào đâu cả, không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác. Quý vị chú tâm chỗ đó. Những suy nghĩ về thiện và bất thiện đều là những chấp trước,
và trong việc tu tập quý vị không nên có những chấp trước. Quý vị phải dẹp bỏ tất cả những chấp trước dù là gì đi nữa, thậm chí quên cả thân thể mình. Nếu quý vị không có cái thân này, thì còn lại chấp trước nào nữa?
   
Quý vị không nên suy nghĩ bất cứ điều gì ngoại trừ câu thoại đầu "ai?" "Ai là người niệm Phật ? " hỏi "
Người nào? " Tìm kiếm cái" ai " đó. Khi quý vị tìm ra "ai" đó  là gì, thì quý vị khai ngộ . Trước khi quý vị tìm thấy nó, quý vị phải liên tục tìm kiếm nó - trong một ngày, hai ngày, mười ngày , một trăm ngày, một ngàn ngày, mười nghìn ngày, một năm, hai năm, mười năm, một trăm năm, một ngàn năm, mười ngàn năm. Chỉ có ý nghĩa khi quý vị tìm thấy nó. Quý vị không thể hấp tấp trong khi dụng công được, giống như dùng thuốc phiện và ma túy. Tìm cách để làm cho nhanh sẽ mang đến những kết quả không chân thật.

Khi quý vị tu Pháp
chân thật, quý vị phải tự thực hành và phải tự mình nỗ lực dụng công. Qúy vị không nên bắt chước như người nông dân cố làm cho những mầm cây mọc nhanh bằng cách kéo mầm cây cao lên. Đó là một sự sai lầm.

Bằng cách
chú tâm vào câu hỏi "Ai là người niệm Phật ? " Quý vị có thể cắt đứt mọi vọng tưởng. Tất cả những dục niệm sẽ chấm dứt. Quý vị có thể nói rằng đó là chém
mười đạo ma quân mà tôi đã giảng cách đây vài ngày. Trong đó chỉ còn một cái "Ai", tất cả mọi thứ đều biến mất. Nếu quý vị không quán tưởng Phật, tất nhiên quý vị sẽ không tham cứu câu thoại đâu "Ai?" và những tạp niệm sẽ phát sinh. Nhưng ngay khi quý vị tìm được chữ "Ai?" thì nó giống như thanh bảo kiếm của Kim Cang Vương chặt đứt sạch tất cả mọi thứ, cuối cùng không gì cả. Chúng ta chắc chắn không nói về việc chấp trước vào một chỗ đặc biệt nào đó. "Mọi thứ đều trống rỗng và không thật. Nếu thấy tất cả các ớng là hư vọng, thì nhìn thấy Đức Như Lai." (Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như lai.)

 Nếu quý vị có những chấp trước, thì quý vị vẫn còn có tâm của phàm phu. Nếu quý vị không còn chấp trước nữa, tâm của quý vị đang trên con đường Đạo.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 281)