English | Vietnamese

 

Trưa Chủ nhật, ngày 2 tháng 9 năm 1973

Về việc khuyến khích các học viên mới

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Guo Xian là một người Mỹ, mới bắt đầu học ở đây từ khóa hè năm ngoái. Anh ta có thể viết và đọc thuộc lòng Thập Lực (1) bằng tiếng Trung Hoa. Sáng nay, tôi đã thử sự ứng khẩu của anh ta khi tình cờ gặp trên cầu thang. Tôi hỏi :”Thế nào là Thập Lực?” Anh ta đứng đó và đọc thuộc Thập Lực cho tôi nghe bằng tiếng Trung Hoa không một chút do dự.

Quý vị hãy nghĩ lại xem. Một vài người trong quý vị đã học ở đây được vài năm mà vẫn chưa thể nhớ danh sách Thập Lực đó. Chẳng phải kỳ lạ lắm sao? 

 

Dịch từ sách Timely Teachings, trang 16

 

Ghi chú:

 

(1) Thập lực: 【佛於是中修十力】:佛在無央數劫中,精修十種的智力:(1)知覺處非處智力。(2)知三世業報智力。(3)知諸禪解脫三昧智力。(4)知諸根勝劣智力。(5)知種種解智力。(6)知種種界智力。(7)知一切至所道智力。(8)知天眼無礙智力。(9)知宿命無漏智力。(10)知永斷習氣智力。http://www.drbachinese.org/online_reading/sutra_explanation/Ava/Ava_Vol1-3.htm

Phật ư thị trung tu thập lực:Phật tại vô ương sổ kiếp trung, tinh tu thập chủng đích trí lực:① tri giác xứ phi xứ trí lực。② tri tam thế nghiệp báo trí lực。③ tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực。④ tri chư căn thắng liệt trí lực。⑤ tri chủng chủng giải trí lực。⑥ tri chủng chủng giới trí lực。⑦ tri nhất thiết chí sở đạo trí lực。⑧ tri thiên nhãn vô ngại trí lực 。⑨ tri túc mệnh vô lậu trí lực。⑩ tri vĩnh đoạn tập khí trí lực。

  1. Tri giác xứ phi xứ trí lực (知處非處智力):  Phật có trí lực biết rất rõ sự việc là hợp lý hay không hợp. Đức Phật có thể phân biệt việc hợp đạo lý và việc không hợp đạo lý, việc gì thật hay không thật.;

  2. Tri tam thế nghiệp báo trí lực (知三世業報智力): Phật có trí lực biết rõ nghiệp quả báo ứng trong ba thời quá khứ, hiện tại, tương lai. Đức Phật có trí lực biết nghiệp quả báo ứng của tất cả chúng sanh trong ba đời quá khứ, hiện tại, tương lai. Đức Phật biết rõ về nhân chúng sanh gieo trồng và quả sanh ra. Đức Phật biết rõ tại sao chúng sanh sanh ra như thế.

  3. Tri chư thiền giải thoát tam-muội trí lực (知諸禪解脫三昧智力): Phật có trí lực biết rõ tất cả các thiền, giải thoát môn, và các tam muội; Đức Phật biết không chỉ mộ pháp thiền hay pháp giải thoát, mà còn biết vô lượng pháp thiền và pháp giải thoát. Bời Đức Phật đạt đến cảnh giới cao tột, vô thượng nên biết tất cả các loại thiền và tam muội, và kinh ngghiệm qua tất cả.

  4. Tri chư căn thắng liệt trí lực (知諸根勝劣智力): Phật có trí lực biết rõ căn tánh tất cả chúng sanh. Đức Phật có thể biết căn tánh chúng sanh là thượng căn hay hạ căn. Đức Phật có thể biết chúng sanh có lợi căn hay độn căn,

  5. Tri chủng chủng giải trí lực (知種種解智力): Phật có trí lực biết rõ các hiểu biết tri gii ca tt cchúng sinh. Đức Phật hoàn toàn hiểu rõ những hiểu biết khác nhau của chúng sanh như thế nào.

  6. Tri chủng chủng giới trí lực (智種種界智力): Phật có trí lực biết rõ các cõi giới khác nhau. Vì chúng sanh trong thế gian chưa chứng được Thật Tướng, nên cảnh giới chúng sanh sai khác; còn Đức Phật thì biết rõ hoàn toàn các cảnh giới này như thế nào.

  7. Tri nhất thiết sở đạo trí lực (知一切所道智力): Phật có trí lực biết rõ các nơi chốn chúng sanh có thể về đâu  Nếu chúng sanh tu năm gii mười điều thiện, thì sanh về cõi giới người hoặc sanh về cõi trời; nều chúng sanh tu pháp vô lậu của Bát chánh đạo thì đến Niết Bàn. Đức Phật biết rõ tất cả những điều này.

  8. Tri thiên nhãn vô ngại trí lực (知天眼無礙智力): Phật có Thiên Nhãn, ngài sử dụng để thấy sanh t và nhân duyên nghip thin ác ca chúng sinh mà chng bị chướng ngại.

  9. Tri túc mệnh vô lậu trí lực (知宿命無漏智力): Phật có trí lực biết rõ các tiền kiếp của chúng sanh và thánh hiền, và ngài cũng biết cảnh giới vô lậu, Niết Bàn;

  10. Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực (知永斷習氣智力): Phật có trí lực trừ bỏ vĩnh viễn các thói quen tập khí. Vì Đức Phật đã viên mãn tự giác giác tha và giác hạnh, nên ngài hoàn toàn chấm dứt các vọng và tập khí, và chúng vĩnh viễn bị đoạn trừ không bao giờ sanh khởi lại. 

http://cttbusa.org/fas1/fas1p3_11.asp

The ten wisdom powers of the Buddha are:

(1) The wisdom power to distinguish principle from non-principle. The Buddha knows extremely clearly whether things are rational or irrational. He can distinguish what is principled from what is not, what is true from what is not.

(2) The wisdom power to know the retributions of karma in the three periods of time. The Buddha has the wisdom power to know the causes and effects and the retributions of karma of all living beings in the three periods of time, which are the past, present and future. The Buddha is clear about the causes planted by living beings, and understands the effects they produce. He knows why all living beings are born the way they are.

(3) The wisdom power to know all dhyanas, liberations, and samadhis. The Buddha knows about all the kinds of dhyanas and liberations, as well as the various samadhis. The Buddha knows not just one dhyana and liberation, but limitlessly many dhyanas and liberations. Because of the Buddha's unsurpassed, highest state, he can know all kinds of dhyanas and samadhis, and instantly experience them all.

(4) The wisdom power to know the levels of the dispositions of all living beings. The Buddha can judge the natures and abilities of all living beings and know whether they are superior or inferior. He can tell whether living beings' faculties are sharp or dull, and whether their capabilities are superior or inferior.

(5) The wisdom power to know the various understandings. The Buddha has the wisdom power to know the various kinds of understandings of all living beings. The Buddha completely knows the different understandings of living beings as they really are.

(6) The wisdom power to know the various realms. The Buddha knows all the different realms. Since living beings in the world haven't realized the True Appearance, their states are all different; however, the Buddha completely knows them as they actually are.

(7) The wisdom power to know all the places reached. The Buddha knows all the places where living beings can go. If they practice the five precepts and the ten good deeds, they are born in the human realm or in the heavens. If they practice the non-outflow Dharma of the Eightfold Proper Path, they will reach Nirvana. The Buddha knows all of these.

(8) The wisdom power of the unobstructed Heavenly Eye. The Buddha's Heavenly Eye, which he uses to see the births, deaths, and good and bad karmic conditions of living beings, is completely free of obstructions.

(9) The wisdom power to know previous lives and non-outflows. The Buddha is totally clear about the past lives of living beings and sages, and he also knows the state of non-outflows, nirvana.

(10) The wisdom power to eternally sever habits. The Buddha has the wisdom to forever cut off all habits. Because the Buddha has perfected self-enlightenment, the enlightenment of others, and the enlightened conduct, he has completely put a stop to all false delusions and habits, and they will never arise again.