English|Vietnamese

 

Tối thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 1973

Về việc không ghi nhớ lời giảng dạy

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Quý vị đã được nghe rất nhiều bài giảng về Phẩm Phổ Môn [của Kinh Pháp hoa], và đã nghiên cứu rất nhiều về Phẩm này, nhưng bây giờ thì quý vị đã “hoàn trả” hết lại cho tôi rồi [là quên hết]. Tôi cũng không còn chỗ nào để cất giữ nữa.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings".