English | Vietnamese

Chiều thứ tư, ngày 5 tháng 9, 1973

94 Về  Việc Không Chịu Học và Quấy  Rầy Người Khác

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Chúng ta đã được cho mượn một cơ sở ở đường Washington. Một Phật tử tại gia đã cúng dường cho chúng ta mượn để dùng vào mục đích phiên dịch. Nơi này sẽ được đặt tên là Viện Phiên Dịch Kinh Điển Quốc Tế. Từ nay trở đi, không chỉ chúng ta sẽ dịch kinh điển, mà các học giả từ khắp nơi trên thế giới muốn dịch kinh đều có thể đến đây học tập và thực hành.  

Lễ khánh thành sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 10. Vào ngày này, Lễ Khai Nhãn cho Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát cũng sẽ được tổ chức. Để chuẩn bị cho những sự kiện trên, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, chúng ta sẽ lạy Đại Bi Sám mỗi ngày, thỉnh cầu Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát phóng quang gia hộ.  

Một vài đệ tử xuất gia của tôi đã từ chối không lạy Phật hay lạy sám hối. Họ thậm chí không biết phải làm việc đó như thế nào, và cũng không chịu học gì cả. Nếu biết làm rồi thì quý vị có thể nói không. Tuy nhiên, trong việc giáo dục  tăng ni, trước khi biết, quý vị không thể nói “Tôi không muốn học cách làm việc này việc kia".

Về cơ bản, quý vị hầu như không biết  gì cả, quý vị là người ở bên ngoài. Mới thọ giới được vài ngày mà quý vị đã bắt đầu nghỉ rằng mình là tổ sư rồi. Thật buồn cười! Từ nay trở đi, không một đệ tử nào của tôi được phép cẩu thả nổi sân hay phiền não. Bất luận là tu sĩ hay cư sĩ, quý vị cũng không được phép gây phiền não cho người khác. Nếu quý vị cản trở việc tu hành của người khác, tôi sẽ không công nhận quý vị là đệ tử của tôi nữa