English|Vietnamese

 

Ngày 29 tháng Chín năm 1973, chiều thứ Bảy

Về Việc Khánh Thành Viện Dịch Kinh Sách Phật Giáo

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

 

Học viện Phiên dịch Kinh Sách Phật Giáo Quốc tế mới, tọa lạc tại đường Washington, sẽ được hiến dâng đến Bồ Tát Quan Âm Ngàn Tay, Ngàn Mắt. Các ni và các nữ cư sĩ sẽ ở đây và tôn kính cúng dường đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại buổi khánh thành Học Viện, phần Khai Nhãn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cũng sẽ được thực hiện. Kể từ đó thì Quan Âm Bồ Tát sẽ bảo vệ các trung tâm Phật Giáo ở thành phố Cựu Kim Sơn (San Francisco), vì thế các Phật tử sẽ có thể tu chân đạo, gia nhập vào con đường Đạo mà không bị quỷ ma phiền nhiễu, phát tâm Bồ Đề, và chứng quả Bồ Đề.

Bắt đầu ngày mai, trước buổi Lễ Khai Quang, chúng ta sẽ tổ chức buổi giảng kinh trưa tại Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự và giảng kinh chiều tại đường Washington. Bằng cách đó, các vị trời, rồng, và tám bộ chu1ngh (Thiên Long Bát Bộ) sẽ làm quen với bồ đề đạo tràng mới và sẽ liên tục bảo hộ đạo tràng này.

Trong lời mời của chúng ta đến buổi khai mạc Học viện có nói rằng chúng ta sẽ lạy Sám Đại Bi vào lúc 9 giờ sáng mỗi ngày bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng. Lễ Sám Hối sẽ được tổ chức ở Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự để chuẩn bị cho Lễ Khai Quang. Chúng ta cầu sự cảm ứng đặc biệt từ  Bồ Tát Quan Âm, hy vọng Ngài sẽ phóng đại quang minh để chiếu sáng San Francisco, tại đây, trong góc này của hệ thống thế giới của chúng ta.

Khi chúng ta thành tâm lạy sám hối, chúng ta nên cầu nguyện cho hòa bình thế giới và phước lành cho người dân ở San Francisco. Mỗi ngày vào lúc 9 giờ sáng, các ni ở Học Viện nên đến Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự để dự Đại Bi Sám. Vào buổi trưa, chúng ta những tăng sĩ và các sa di sẽ đi đến đường Washington và lạy Đại Bi Sám ở đó vào lúc 1 giờ trưa. Sau đó, mọi người được tự do để dịch kinh hay đánh máy các bản thảo theo ý họ muốn. Vào buổi chiều chúng tối ta sẽ có một buổi giảng kinh tại đó.

Những quý vị muốn lạy sám hối tại Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự vào buổi sáng thì phải đến sớm mười hoặc mười lăm phút trước khi buổi lạy Sám Hối bắt đầu. Và ở phía đường Washington cũng như thế. Mọi người phải đến sớm mười hoặc mười lăm phút. Tất cả chúng ta phải tuân theo luật lệ và không được cẩu thả.

Bất cứ khi nào ở tu viện có hoạt động gì - như là giảng kinh hoặc sinh hoạt nào đó - quý vị phải chuẩn bị đến sớm trước khi chương trình đã được hoạch định bắt đầu, không phải đến vào giữa buổi. Không được trễ nải. Qúy vị nên hoàn thành công việc. Đừng làm việc nửa chừng. Nếu quý vị hoàn thành công việc thì phước đức của quý vị cũng sẽ trọn vẹn và hoàn hảo. Nếu quý vị chỉ tham dự một nửa thì quý vị chỉ có một nửa phước đức mà thôi. Quý vị nên bắt đầu từ lúc khởi đầu và hoàn thành những gì quý vị đã khởi sự. Nếu quý vị tham dự từ lúc bắt đầu và ở lại đến khi kết thúc thì phước đức của quý vị sẽ viên mãn. Ví dụ như nếu quý vị muốn nghe giảng kinh, quý vị nên dự buổi tụng kinh chiều trước giờ giảng. Đó là cách hoàn hảo  để làm việc đó.

Khi các buổi giảng kinh được chuyển sang giảng ở chỗ đường Washington, qúy vị cư sĩ không có xe có thể đi cùng xe van của Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự. Quý vị nào có xe thì có thể cho những quý vị không có xe đi chung. Chúng ta tất cả nên giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người nên hiểu điều này. Chúng ta nên làm lợi ích cho chúng ta và lợi ích cho những người khác, giác ngộ chúng ta và giác ngộ người khác, giải thoát chúng ta và giải thoát người khác.

Về căn bản, chúng ta lúc bắt đầu không biết dịch kinh như thế nào. Chúng ta đang làm điều chúng ta không biết cách làm như thế nào. Tôi đã giảng kinh - cho dù không hoàn hảo - để cho việc dịch thuật có thể bắt đầu. Một khi quý vị phát triển thêm khả năng dịch thuật, quý vị có thể dạy người khác cách dịch. Và khi có thêm nhiều người học dịch, chúng ta có thể dịch toàn bộ Tam Tạng mười hai bộ kinh sang tiếng Anh, như thế ánh sáng bát nhã sẽ soi rọi đến tất cả những người Tây Phương. Đó là mục tiêu của chúng ta khi dịch kinh.

Trong sáu năm dịch kinh vừa qua, chúng ta có một số tiến bộ kha khá. Chúng ta đã đạt được khả năng mà trước kia chúng ta chưa có. Thật bất ngờ, những người chúng ta không ngờ tới đã đánh giá những bản dịch của chúng ta là xuất sắc. Những người không theo quy củ nhất lại tự họ quyết định theo quy củ. Tất cả các điều này là dấu hiệu tốt. Nghe tin tức tốt đẹp này, tất cả quý vị nên làm việc chăm chỉ hơn nữa và tinh tấn hơn trong công việc dịch thuật. Việc dịch thuật sẽ được thực hiện tại Viện ở đường Washington; Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự vẫn tiếp tục là trụ sở chính của Tổng Hội của chúng ta.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings"), trang 363 - 365.