English|Vietnamese

 

Ngày 24 tháng 8 năm 1973, tối thứ sáu
Về việc học kỹ Kinh Điển

Hòa Thượng Tuyên Hóa


 

Người vừa thảo luận về các vị Long Vương đã nói rất hay. Tất cả quý vị nên ghi nhớ những điều này. Giả sử như có một vị Pháp sư đến và hỏi các vị rằng, “Quý vị đã được nghe thuyết giảng các bộ Kinh nào rồi?”

Và quý vị trả lời, “Con đã được nghe giảng qua Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Hoa Nghiêm.”

Khi ấy Pháp sư có thể nói, “À, quý vị đã được nghe giảng Kinh Hoa Nghiêm. Thế thì, quý vị giải thích câu, ‘Ta-Kiệt Long-Vương quan-sát Phật” (1) như thế nào ?”

Khi đó có thể quý vị sẽ đáp, “Sao ư? Con không biết.”

Quý vị thử nghĩ xem Pháp sư đó sẽ nói gì, “Thì ra quý vị có một người thầy hồ đồ, cố dạy người trò cũng hồ đồ. Cả thầy lẫn trò đều không hiểu (2). Thật đáng tội nghiệp!”. Trong trường hợp đó, không chỉ quý vị bị mất thể diện, mà quý vị cũng làm nhơ danh thầy mình. Cả thầy lẫn đệ tử đều mang tiếng xấu.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 313

 

Ghi chú:

(1) Câu trong bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm - Phẩm thứ Nhất. Nguyên văn Hoa ngữ : http://tripitaka.cbeta.org/T10n0279_003

一切眾生種種別,

於一毛端皆示現,

神通變化滿世間,  

娑竭如是觀於佛。

Nhất thiết chúng sanh chủng chủng biệt,
Ư nhất mao đoan giai kì hiện,
Thần thông biến hóa mãn thế gian,  
Ta kiệt như thị quan ư phật。
 

Tất cả chúng-sanh đều sai khác

Một chưn lông Phật đủ thị-hiện

Thần-thông biến-hóa khắp thế-gian

Ta-Kiệt Long-Vương quan-sát Phật.

http://www.dharmasite.net/KinhHoaNghiem1.htm

 

(2) Ý từ bài kệ Hòa Thượng thường dùng:

懵懂傳懵懂,

是一傳兩不懂,

師父墮地獄,

徒弟往裏虹。

 

Mộng đổng truyền mộng đổng,

Thị nhất truyền lưỡng bất đổng,

Sư phụ đọa địa ngục,

Đồ đệ vãng lý hồng。

http://www.drbachinese.org/vbs/publish/321/vbs321p002.htm :

 

Hồ đồ dạy hồ đồ,

Đôi bên đều chẳng hiểu,

Sư phụ đọa địa ngục,

Đệ tử cũng xuống theo.