English | Vietnamese

 

Trưa chủ nhật, ngày 2 tháng 9 năm 1973

90.15. Về việc học hỏi từ các đệ tử

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Tôi đã nghe Guo Xian đọc thuộc Thập Lực sáng nay nhưng tôi không biết anh ta có thể giải thích được chúng không. Vì vậy giờ tôi sẽ im lặng và để cho y giải thích toàn bộ Thập Lực. Bắt đầu từ lực thứ nhất: Trí huệ biết rõ cái gì thật hay không thật (Tri thị xứ phi xứ trí lực) cho tới lực cuối cùng: Trí huệ cắt đứt các tập hoán bắt đầu từ nhiều kiếp trước (Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực). Bây giờ tôi sẽ lắng nghe và học từ quý vị. Tôi thật học từ quý vị, các đệ tử của tôi. Đừng cho rằng tôi biết tất cả mọi thứ.

 

Timely Teachings p. 17