English|Vietnamese

 

Tối thứ sáu, ngày 26, tháng giêng, năm 1973

Về việc học các Thuật ngữ và Đạo lư Phật giáo

Ven. Master Hua

 

Có quư vị nào tra cứu ư nghĩa về các Địa của Bồ Tát (1) chưa? Tôi đă mong một vài người làm điều này, nhưng không ai làm cả. Người thuyết giảng về kinh điển và nói Pháp nên thật sự am hiểu tường tận những thuật ngữ Phật giáo. Khi ấy quư vị sẽ có thể giảng giải kinh Pháp vào mọi lúc, và lời giải thích của quư vị sẽ có cơ sở vững chắc. Quư vị không thể chỉ đưa ra lời giải thích ngẫu nhiên mà không đặt trên nền tảng căn bản nào.

Quả Tốc, con hiện đang nghiên cứu về Kinh Viên Giác. Con có thông hiểu kinh này chưa? Bây giờ con có thể thuyết giảng một đoạn kinh từ Kinh này xem. [Ghi chú: Vị đệ tử giảng kinh]. Bài giảng của con có vài đạo lư trong đó. Việc nghiên cứu kinh điển thường nhật của con đă không phải là vô ích.

 

Timely Teachings, trang 310

 

Ghi chú:

(1) Các Địa của Bồ Tát. Thường đề cập Thập Địa http://www.dharmasite.net/KinhHoaNghiem26-ThapDia.htm

Chư Phật tử ! Trí địa của đại Bồ tát có mười bực. Tam thế Chư Phật đă nói, sẽ nói, đương nói, tôi cũng nói như vậy.

Đây là mười trí địa :

Một là Hoan Hỷ địa. Hai là Ly Cấu địa. Ba là Phát Quang địa. Bốn là Diệm Huệ địa. Năm là Nan Thắng địa. Sáu là hiện Tiền địa. Bảy là Viễn Hành địa. Tám là Bất Động địa. Chín là Thiện Huệ địa. Mười là Pháp Vân địa.

Chư Phật tử ! Tôi chẳng thấy có quốc độ nào mà Chư Phật nơi đó chẳng nói mười trí địa này.

Tại sao vậy ? V́ đây là đạo tối thượng hướng Bồ đề của đại Bồ Tát, cũng là pháp môn thanh tịnh quang minh.

Chư Phật tử ! Nơi đây chẳng thể nghĩ bàn đến được, chính là chứng trí của chư đại Bồ Tát.