English | Vietnamese

 

Thứ Bảy, ngày 24 tháng Hai năm 1973

Về việc hiểu rõ ràng trước khi tham gia

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

[Ghi chú của Chủ bút: Hòa Thượng nói với một đệ tử đang suy xét về việc tham gia vào một dự án Từ Điển Phật Giáo dược bảo trợ bởi một tổ chức khác lãnh đạo bởi một cư sĩ.]

Quý vị có thể tham gia vào một số dự án vì lợi ích của Phật Giáo. Tuy nhiên, quý vị phải hiểu cặn kẽ vấn đề trước khi tham gia.

Điều thứ nhất, chúng ta không phải là những người phục vụ cho một cư sĩ nào đó, và vì thế chúng ta không phải nghe lời của ông ta khi chúng ta đến thăm viếng chỗ của ông ta.

Điều thứ hai, nếu chúng ta tham gia vào một dự án thì dự án đó phải mang lại giá trị cho Phật Giáo và đóng góp cho Phật Giáo. Nhưng, nếu người ta hoàn toàn không cần đến Tăng Đoàn, khăng khăng rằng mọi người trong đạo Phật đều là học giả, thế thì sẽ có những học giả tu sĩ hay chỉ toàn là những học giả cư sĩ?

Điều thứ ba, hội nghị đó đã được tổ chức để nghiên cứu một dự án từ điển đa ngôn ngữ. Ồ! vậy thì ai sẽ giữ bản quyền? Nó thuộc về Phật Giáo hay thuộc về một cá nhân riêng rẽ nào đó? Nếu bản quyền thuộc về Phật Giáo, vậy thì ai sẽ tài trợ cho dự án? Quý vị phải thật rõ ràng về những vấn đề tiết này.

Điều thứ tư, sau khi quyển từ điển được hoàn thành, nó sẽ được phân phát miễn phí hay là để bán? Có những chi tiết nào đề cập đến khía cạnh này không?

Nhiều câu hỏi liên quan cần phải được làm sáng tỏ. Nếu không thì cho dù tên của quý vị có được đăng ở trên mặt sau của quyển sách, thì điều đó để làm gì? Nếu người ta làm hầu hết các dự án để được in tên vào sách vậy thì có phải họ đang làm điều đó vì danh không?

Quý vị tỏ ra rằng quý vị muốn tham gia vào dự án này, nhưng quý vị có nên hồ đồ nhảy vào dự án này không? Kế hoạch là một người quý vị sẽ được chọn làm chủ toạ của buổi hội nghị, nhưng quý vị sẽ đạt được điều gì khi làm vai trò chủ tọa đó?

 

Sách Timely Teachings, trang 387 - 388.