English|Vietnamese

 

Ngày 14 tháng Tám năm 1973 | Tối thứ Ba

Về Việc Giữ Những Truyền Thống Của Tu Viện

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Những buổi lễ thường nhật tại Tu Viện Kim Sơn bao gồm hai buổi tụng kinh sáng, tối và một buổi giảng kinh tối. Những tấm bảng gỗ phải được gõ 15 phút  trước giờ tụng và giảng kinh tối để nhắc nhở mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho những buổi lễ và buổi giảng kinh mà tất cả những vị thiện thần hộ Pháp – những vị trời, rồng tám bộ chúng (thiên long bát bộ) cũng đang chờ đợi để bảo vệ bồ đề đạo tràng. Vì thế chúng ta không thể cẩu thả được. Nếu một người được giao phó việc gõ bảng gỗ nhưng thỉnh thoảng anh ta lại quên công việc của mình thì những người khác nên nhắc nhở anh ta để chúng ta tránh lãng phí thời gian. Tối nay, không ai gõ bảng gỗ cho đến 7 giờ 10 tối mới gõ. Đó là sai phạm to tát. Kể từ hôm nay trở đi quý vị phải đặc biệt lưu ý việc này.

 

Timely Teachings, trang 137.