English|Vietnamese

 

Chiều Thứ Bảy. Ngày 29 tháng chín, năm 1973.

Về Việc Đúng Giờ và Hoàn Tất Những Gì Mình Bắt Đầu

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

 

Tất cả chư Tăng Ni và Phật tử đều phải tuân theo quy củ và tôn trọng chính mình. Không nên tự xem thường bản thân. Người mà không có tự trọng thì sẽ làm sai, người mà tôn trọng bản thân thì sẽ tuân theo quy luật.

Ai muốn lạy Đại Bi Sám thì nên đến chùa 15 phút trước khi buổi lễ bắt đầu. Bất cứ khi nào có Pháp Hội ở đạo tràng, cho dù là giảng kinh hay bất kỳ buổi lễ gì khác, mọi người nên đến trước khi buổi lễ bắt đầu chứ không nên đến vào giữa lúc. Đừng chậm trễ. Quý vị nên làm mọi việc cho toàn vẹn, đừng làm nữa chừng. Nếu làm được toàn vẹn, thì công đức quý vị sẽ tròn đầy và hoàn hảo (viên mãn). Nếu quý vị chỉ tham dự một nữa, quý vị chỉ có nữa phần công đức. Khi nào cũng cần nên có khởi đầu và đoạn kết, nói cách khác là hãy hoàn tất những gì quý vị khởi đầu. Nếu quý vị tham dự buổi lễ ngay từ đầu và ở lại cho đến khi chấm dứt thì công đức của quý vị sẽ toàn vẹn. Thí dụ như khi muốn nghe giảng kinh, quý vị cũng nên tham dự buổi lễ công phu chiều ngay trước đó. Đó là cách làm việc toàn vẹn.

Khi các buổi giảng kinh dời về đường Washington, các phật tử nào không có xe thì có thể đi theo xe bus của chùa Kim Sơn Thánh Tự. Người có xe có thể chở những người không có xe, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người đều nên hiểu điều này. Chúng ta nên tự giúp mình và giúp kẻ khác, tự giác ngộ và giúp ngưòi giác ngộ, tự độ giải thoát mình và giúp độ giải thoát cho người khác. 

 


Timely Teachings" -
trang 154.