Bây giờ ở tại Kim Sơn Tự này, chúng ta đang tìm người số một. Nhưng điều đó không dễ đâu. Người nào không có nổi nóng, không sân giận, và không ngu si mới có thể là số một. Bất cứ ai không có phiền não đều có thể là người số một. Ai mà cả ngày phiền não không thể là người số một. Người bị phiền não thì có ma ở trong tâm. Người an lạc thì có Bồ-tát ở trong tâm.

Hơn nữa, tất cả quý vị phải nên bớt nói đi. Đừng nói chuyện nhiều. Người tu Đạo thường không tùy tiện mở miệng nói dù một câu, trừ những lúc giảng kinh. Hãy nói ít một chút, và niệm Phật nhiều hơn.

Đừng có nổi nóng. Được thế quý  vị mới là số một. Bất kỳ ai muốn thành số một hãy mau mau chuyển hóa phiền não và vô minh. Tôi không phải là người đang tìm người số một. Cũng đừng nghĩ Sư phụ của các vị đang tìm kiếm đệ tử số một. Không phải vậy đâu. Mà là chư Phật và các vị Bồ-tát ở khắp mười phương ba đời đang tìm người số một ngay trong đạo tràng này - người đầu tiên được khai ngộ.