English|Vietnamese

 

Ngày 31 tháng 10 năm 1972 | Chiều thứ ba

Về Việc Đáp Ứng Theo Hoàn Cảnh

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Ngày mai Quả Phổ (*) sẽ cùng các sinh viên của cô ta tới đây để học thiền. [Một lớp học từ Đại Học Berkeley, nơi mà vị ni cô này từng là sinh viên Tiến sĩ]. Vì lý do đó, buổi học tiếng Trung Hoa của chúng ta sẽ thay bằng một buổi học thiền. Sau khi thiền, chúng ta có thể có cuộc chuyện trò chỉ dẫn cho họ rồi giảng kinh. 

 

Timely Teachings, trang 44.

 

Chú Thích Ban Phiên Dịch Việt Ngữ:

(*) Quả Phổ là Sư Cô Hằng Hiền.