English|Vietnamese


Ngày 7 tháng 10 năm 1973, trưa chủ nhật tại Kim Sơn Tự

60.1 Về Việc Cọp Ăn Thịt Người Không Thể Làm Người Đến Nghe Tránh Ra Xa

Hòa Thượng Tuyên Hóa


Nếu mọi người thực tâm cầu Pháp, họ sẽ vẫn muốn tới để nghiên cứu Phật pháp ngay cả khi ở đây có hổ ăn thịt người, chứ đừng nói là có trẻ em. Nên quý vị thấy đấy, dù ở đây chúng ta có nhiều hổ tuy nhiên rất nhiều người đã tới, và họ chưa từng bị hổ ăn thịt. 

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" - Chương 1 Phần III, trang 275, đoạn 3)