English | Vietnamese

 

Ngày 12 Tháng 8 năm 1973, vào trưa Chủ nhật

Về Việc Cho Kết Quả Khảo Nghiệm
 

Hòa Thượng Tuyên Hóa  
 

 

Đã qua một thời gian dài kể từ khi tôi có cơ hội nghiên cứu những lời dạy trong kinh điển với quý vị. Hôm nay chúng ta có một cơ hội tốt để cùng nhau nhìn vào kinh điển và giáo lý của Đức Phật. Chuyến đi của tôi đến Nam Mỹ là một thử nghiệm. Đó là lý do tại sao ngay khi trở về tôi đã nói với quý vị  bài kệ:


Hết thảy là khảo nghiệm,

Coi thử mình ra sao,

Đối cảnh lầm không biết,

Phải luyện lại từ đầu.


Ai trong số quý vị nên bắt đầu lại từ đầu, hoặc không bắt đầu lại, quý vị nên biết chính mình. Trong thời gian tôi không có mặt ở San Francisco, một số người đã hành xử một cách nhầm lẫn, trong khi đó những người khác đã thực hành theo những lời dạy. Đối với một số người, không chỉ quý vị không thực hành theo lời dạy, mà quý vị hoàn toàn đã làm ngược lại với những lời dạy, và không y theo những lời dạy để thực hành. Quý vị đã 
hiển lộ sự si mê của quý vị - bản chất tự nhiên của chính quý vị, mà từ đó tôi đã nhận ra các cá tánh thực sự của quý vị. Khi tôi đi rồi, những người dễ bị sự lười biếng lôi kéo thì càng lười biếng; những người có niềm đam mê lôi kéo thì càng đam mê. Những người muốn trở thành
các vị vua Càn Thát Bà (*) thì trở thành các vị vua Càn Thát Bà. Những người muốn trở thành công dân Càn Thát Bà  trở thành công dân Càn Thát Bà. Những gì quý vị mong muốn thì tất cả bây giờ đều hiển lộ. Các cá tánh thực sự của quý vị được phơi bày. Bây giờ chúng ta hãy xem quý vị sẽ làm.

 

Timely Teachings. Page 13 

 

Ghi chú:

(*) Càn Thát Bà (Gandharva) trong Bát Bộ Quỷ Thần, trên đầu có một cái sừng. Càn Thát Bà rất thích ngửi hương thơm, hễ đánh hơi thấy nơi nào có hương thơm là liền chạy về hướng đó. Ngọc Ðế, tức là Nhân Ðà La Vương, có một loại hương gọi là hương chiên-đàn; khi nào đốt hương này lên, Càn Thát Bà ngửi được thì liền đến và khảy đàn tấu nhạc cho Ngọc Ðế nghe. Bởi Ngọc Ðế vẫn còn ở trong Lục Dục Thiên, chưa ra khỏi cảnh giới Ngũ Trần, cho nên còn thích nghe Càn Thát Bà tấu nhạc. Vậy, Càn Thát Bà là Nhạc Thần của Ngọc Ðế, mà cũng chính là Hương Thần. http://www.dharmasite.net/KDTLGPham4.htm