English|Vietnamese

 

Ngày 26 tháng 1 năm 1974 |Tối thứ Bảy

Về Việc Chịu Trách Nhiệm Đối Với Những Gì Mình Chọn

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Xét lời ác ấy công đức,

Ðó mới chính là thầy ta thực.

Chớ vì báng bổ khởi oán, thân,

Sao tỏ vô sanh, nêu nhẫn lực. (1)

Chứng Đạo Ca

Nếu có người la mắng quý vị, dù người đó là ai, người đó đang thật sự giúp quý vị tu hành. Tuy nhiên nếu quý vị giúp người khác tu hành bằng cách đó, thùi chính quý vị đang gây tạo nghiệp chướng. Ai đã giúp Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật? Chính là Đề Bà Đạt Đa, người đạ cố gắng phá hoại Đức Phật nhưng đã thất bại. Đức Phật thì thành Phật, còn Đề Bà Đạt Đa thì đọa địa ngục với nhục thân của ông.

Giả sử có một Tỳ Kheo Ni muốn trở thành Thiện tri thức của một Tỳ Kheo -  đến mức độ đánh đập hoặc giết hại Tỳ Kheo đó. Nếu muốn làm Thiện tri thức, quý vị không thể sợ bị tạo nghiệp hay đọa địa ngục. Quý vị phải chỉ muốn giúp mọi người tu đạo mà thôi. Đừng cho rằng mang bộ mặt của quỷ La Sát là có thể giúp mọi người tu hành. Bất kỳ ai muốn thành quỷ La Sát có thể chỉ cần nóng giận và chửi mắng mọi người. Nếu quý vị muốn là Bồ Tát, đơn giản là hãy vui vẻ và hoan hỷ.

Thiện ác hai con đường,

Ai tu thì tu, ai tạo nghiệp thì tạo.

Nếu quý vị muốn theo đường Đạo, quý vị có thể theo đường Đạo; nếu quý vị muốn tạo tội, quý vị có thể tạo tội. Điều đó tùy quý vị. Vị Thầy chỉ có thể đưa bạn vào cửa. Chính quý vị phải tự mình tu hành. Nếu quý vị không tu hành, thì Thầy của quý vị không thể làm gì được. Quý vị phải tự chấm dứt sanh tử của rmình, cũng giống như quý vị phải tự ăn thức ăn của mình thì mới no được.
 

Timely Teachings, trang 220 - 221.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ trong Chứng Đạo Ca https://www.dharmasite.net/ChungDaoCa.htm

觀惡言 是功德 

此則成吾善知識

不因訕謗起冤親

何表無生慈忍力
 

Quán ác ngôn  thị công đức 
Thử tắc thành ngô thiện tri thức

Bất nhân san báng khởi oán thân
Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực.