English|Vietnamese

 

Ngày 30 tháng 10,Năm 1974,Tối Thứ Hai

Về Việc Chỉ Cần Một Người Là Đủ

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

  

Bây giờ quý vị  đổ lỗi cho cái miệng không chịu lắng nghe theo tâm? Điều này không có gì kỳ lạ. Không có gì ngạc nhiên khi con cái không lắng nghe cha mẹ chúng. Không có gì ngạc nhiên khi chúng làm đủ thứ chuyện lúc xa nhà mà quý vị không hề biết. Nếu như tâm không thể làm chủ những gì miệng nói ra thì làm sao một vị thầy bất tài có thể có thể khiến  các đệ tử tài ba của mình lắng nghe mình? Điều đó rất khó làm được, nhưng vị thầy vẫn phải cố gắng. Có lẽ chỉ có một trong số mười ngàn, một trăm ngàn, một triệu hoặc mười triệu người sẽ trở thành một vị Thiện Tri Thức tuyệt vời. Nhưng chỉ cần một là đủ. Vì vậy tôi không đặt hy vọng của mình quá cao.  Vì tôi không có những kỳ vọng cao, cho nên với tôi thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 42.