English | Vietnamese

 

Trưa Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9, 1974

4.5 Về Việc Cản Trở Người Khác Học và Tu Tập

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Trong sự tu tập về tâm linh, quý vị có thực sự dụng công không? Hay quý vị chỉ miễn cưỡng làm? Quý vị có chỉ theo đám đông không? Quý vị có niệm Phật chỉ vì người khác niệm không? Quý vị có tụng kinh chỉ vì người khác tụng không? Tệ hơn, thấy người khác tụng kinh hay niệm Phật, quý vị có tham gia cùng không? Hay còn tệ hơn nữa, thấy người khác tụng niệm, quý vị có bảo họ đừng làm vậy không? Quý vị có cản trở người khác tu hành không?  

Tôi biết có vài người đang gây cản trở trong những lớp học ngôn ngữ mà chúng ta đang tổ chức. Họ nói các lớp học ngoại ngữ thật khủng khiếp. Họ nói nếu không phải học những lớp này thì họ đã giác ngộ và thành Phật từ lâu rồi. Họ tranh cãi rằng những hớp học ngôn ngữ này cản trở người ta thành Phật. Họ tìm mọi cách để phá những lớp học này. Bản thân họ không muốn học, lại còn làm ảnh hưởng khiến người khác cũng phải bỏ học. Đó là thái độ đáng coi khinh nhất. Bản thân họ không muốn thực hành Phật pháp, còn  làm ảnh hưởng khiến người khác không tu được, bởi vì họ không muốn ai vượt qua mình.

 

Timely Teachings