English|Vietnamese

 

Ngày 30 tháng 10,1973,Tối Chủ Nhật (Washington St.)

Về Việc Cẩn Thận Về Sự Sạch Sẽ

Hòa Thượng Tuyên Hóa.

 

Vị Giáo sư nói rằng mọi thứ ở đây đều tốt đẹp, ngoại trừ một việc: nhà vệ sinh dơ bẩn. Chúng ta nên ghi nhớ điều này. Tôi cũng sẽ đi kiểm tra nhà vệ sinh hằng ngày, và nếu tôi phát hiện ra bất kỳ cái nào dơ, tôi sẽ đích thân chùi dọn sạch nó. Quý vị nghĩ thế nào về điều này? Nếu như các nhà vệ sinh không được giữ sạch, người ta có thể sẽ bị bệnh do vệ sinh kém. Và tôi cũng thế, cũng biết được những chúng sanh hữu tình thích gì trong tâm họ. Đó là gì? Họ thích những gì sạch sẽ.  Cho dù quý vị là một vị tăng, ni, là sa di hay là một cư sĩ, quý vị có thể làm công việc này.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 278.