English|Vietnamese

 

Ngày 10 tháng Một năm 1973, tối thứ Tư

Về Việc Cải Tiến Khả Năng Ngôn Ngữ

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Quả Châu tình nguyện hiệu đính các bài viết Anh ngữ của quý vị. Sau khi được Quả Châu trau chuốt lại, các bài viết có thể được gởi đến nơi xuất bản các ấn phẩm định kỳ hàng tuần. Tuần này quý vị có đề tài để viết, tuần sau nếu quý vị muốn, quý vị có thể trao các bài viết cho Quả Châu, ông ta sẽ mang trở lại các bài viết đã được hiệu đính vào tuần kế tiếp. Một số quý vị cho rằng một số người nào đó viết tiếng Anh giỏi, trong khi những người khác thì không viết giỏi. Vì Quả Châu vốn là một nhà văn, ông ấy biết cách hiệu đính các bài viết. Do đó đây là một cơ hội tốt. Quý vị được hoan nghinh viết bài nếu quý vị muốn viết. Nếu quý vị không muốn viết, đừng ép mình. Nếu quý vị cảm thấy có thể dung một số cải tiến trong tếng Anh của mình thì quý vị có thể viết bài. Nếu quý vị nhận thấy tiếng Anh của quý vị đã đủ giỏi rồi thì quý vị không cần phải viết bài.

 

Timely Teachings, trang 308.