English|Vietnamese

 

Ngày 26 tháng 10 năm 1973, chiều thứ Sáu

134. Về Việc Các Đệ Tử Học Những Gì Họ Nên Học

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Trong mối quan hệ sư phụ - đệ tử, quan trọng  là những đệ tử xuất sắc, chứ không phải là một vị thầy xuất sắc. Các vị đệ tử sẽ thành Phật trong tương lai, nhưng thầy của quý vị có lẽ sẽ trở lại làm ma quỷ, quay lại để chịu khổ theo con đường ngạ quỷ! Vì vậy quý vị không nên bắt chước sư phụ mình, thay vào đó hãy học những gì cần phải học.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 28)