English|Vietnamese

 

Ngày 5 tháng Mười năm 1973, tối thứ Sáu tại đường Washington (đường Hoa Thịnh Đốn), San Francisco.

Về Việc Bồ Tát Quán Âm Không Cho Động Đất

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Sắp đến giờ cho buổi Lễ Khai Quang. Mọi người nên thành tâm lạy Đại Bi Sám Hối và tu Đại Bi Pháp để Quán Âm Bồ Tát Ngàn Mắt, Ngàn Tay sẽ hiển hiện đại Thần Lực và giữ cho Thành Phố San Francisco (Cựu Kim Sơn) thoát khỏi nạn chìm vào đại dương sau trận động đất. Như quý vị đã thấy, đã có nhiều trận động đất nhưng chúng đều cách xa Thành Phố San Francisco khoảng 50 hay 60 dặm, hoặc 100 dặm - và ở đây chúng ta được an toàn. Đó là sự cảm ứng từ Quan Âm Bồ Tát.

Có người đã nghĩ rằng: ”Sư Phụ, đó là do Ngài đã nguyện là hễ Ngài còn ở San Francisco thì động đất không xảy ra ở đây. Vậy tại sao bây giờ Ngài lại nói ở đây không có động đất là nhờ Bồ Tát Quán Âm ?”

Đó chỉ là vì tôi biết Bồ Tát Quán Âm sẽ đến do đó tôi nói sẽ không có một trận động đất nào xảy đến. Tôi đã nói điều này vào năm 1968, và tôi đã lập lại lời tuyên bố của tôi vào các năm 1969, 1970, 1971, 1972 và 1973. Mỗi năm tôi đều nói chứ không chỉ nói một năm mà thôi.  Quý vị đã không nghe tôi nói điều đó chăng?

 

Timely Teachings, trang 277.