English | Vietnamese

4.8. Về Việc Bảo Vệ Những Người Hộ Trì Tu Viện

(Tối thứ ba, 27 tháng 2, 1973)

 Hòa Thượng Tuyên Hóa  


Tại tu viện Kim Sơn, chúng ta giảng kinh, thuyết pháp hằng ngày nhằm cứu giúp toàn thể nhân loại. Trong khi chúng ta giảng kinh thì tu viện được bao quanh bởi những đám mây cát tường và năng lượng tốt lành. Kể từ hôm nay, những ai bị bệnh đến tu viện Kim Sơn chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Tất nhiên họ sẽ khỏi bệnh trong khi ở tại tu viện, nhưng ngay cả khi về nhà bệnh của họ vẫn không tái phát. Đó là nhờ có các vị Trời, Rồng tám bộ chúng và quỷ thần đến hộ pháp và các vị ấy cũng đồng bảo vệ cho những nguời hộ trì tu viện. 

Sau khi từ New York trở về, chúng tôi có dừng lại ở Los Angeles và San Diego. Ưu bà di Guo Wu đã lên đây với chúng ta và đã ở tại tu viện Kim Sơn hơn hai tuần. Ngày mai, cô ta sẽ trở về nhà. Tối nay, khi lạy sám Vạn Phật, chúng ta có thể hồi hướng công đức cho cô ta, và nguyện cầu cho cô ta khỏi bệnh. Tôi thấy rằng đã đến lúc để cô ta được lành bệnh. Chúng ta cũng có thể hồi hướng công đức tới Guo Jin. Đã một tuần qua mà cô ta vẫn còn bệnh nhiều. Bệnh của cô ta đã trở nên trầm trọng đến mức không ăn uống gì được. Bởi vậy, tất cả quý vị hãy nên lạy Phật để cầu cảm ứng cho cả hai nữ cư sĩ này mau khỏi bệnh.

(Dịch từ sách "Timely Teachings" Ch. 1 Part II, page 269, following paragraph 2)