English|Vietnamese

 

Chiều thứ Hai, ngày 29 tháng 10 năm 1973

139.5  Về vài điều chân thật và không hư vọng

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Tôi cũng nhớ vài việc khác nữa đã xảy ra đối với tôi. Tôi nhận ra rằng ai cũng muốn trở thành người tốt hơn người khác, thông minh hơn và khôn ngoan hơn. Lúc đó tôi đã phát ra lời nguyện khác thường. Nguyện đó thế nào? Không ai trong quý vị biết đâu. Tôi nguyện rằng tôi muốn trở thành người ngu ngốc hơn bất kỳ người nào khác, để cho đi tất cả sự khôn ngoan mà tôi đáng lẽ có như là món quà tặng tất cả mọi người . Tôi muốn trở thành ngu đần hơn bất kỳ ai, ngu ngốc hơn bất kỳ chúng sanh nào. Sau khi phát nguyện đó, tôi thật sự đã trở thành ngu ngốc. Ngu ngốc đến cỡ nào? Nếu tôi có tiền, tôi muốn đem cho người khác để họ sử dụng. Tôi cũng làm giống như vậy đối với bất cứ tài sản nào khác mà tôi có. Không những tôi chỉ cho đi những cuốn từ điển, thậm chí tôi cho cả thân thể, tâm tri và cuộc sống của tôi. Đó là những gì tôi đã làm trong quá khứ, và bây giờ tôi không biết tôi đã nhớ lại điều này trong giấc mơ, hay trong khi đang ăn hay đang ngủ, có lẽ việc như thể đã xảy ra. Điều này là chân tht và không hư vọng.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" Chương 1 phần III, trang 355, đoạn 3)