English|Vietnamese

 

Tối thứ tư, ngày 14 tháng 11, 1973

Về Trách Nhiệm Của Cha Mẹ Trong Việc Đưa Con Cái Vào Kỷ Luật

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

[Ghi chú: các em nhỏ náo động làm gián đoạn buổi giảng]. 

Tất cả những ai là cha mẹ mang con tới đây phải trông chừng và không được để cho chúng gây nhiễu loạn như vậy. Lúc chúng còn quá nhỏ chưa hiểu biết, quý vị nói chúng không chịu nghe lời. Giờ chúng đã đến tuổi hiểu biết rồi, vì thế quý vị nên bảo đảm rằng chúng không cãi vã và la hét tùy thích nơi đạo tràng.


(Dịch từ sách "Timely Teachings"