English|Vietnamese

 

Ngày 23 tháng 11, 1972 | Tối thứ Hai

Về Thói Quen Học Hành 

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng

 

Có ai giải thích những chữ: "vừa mới thành Chánh Giác" (1) không?

[Ghi chú của Ban Biên Tập: Hòa Thượng yêu cầu các đệ tử giải thích một đoạn Kinh văn trong Kinh Hoa Nghiêm. Giải thích của các đệ tử có thể xem ở trang 62 - 65 của Phẩm Thứ Nhất, Phần Một (bản Anh ngữ]

Rất nhiều người có điều muốn nói. Luận giải của ai cao nhất? Luận giải của ai đúng nhất? Luận giải của ai có lợi nhất cho con đường Chánh Giác? Luận giải của ai đúng với chân đế?  

Bất luận thế nào, mọi người cũng đã giảng hay hơn tôi rồi.

Những ai đang đọc kinh văn, hãy đặt lên bàn chứ đừng có để trên bụng. Thứ nhất, để kinh sách trên bụng là thiếu tôn kính Tam bảo. Ở đây chúng ta có bàn, cho nên quý vị có thể đặt kinh sách lên bàn khi đọc. Nếu để kinh trên bụng rồi khom lưng để đọc thì trông xấu lắm.  Mà làm thế, quý vị cũng dễ ngủ gật, như vậy là thiếu tôn kính Pháp. Trước đây không có đủ bàn chúng ta mới không còn cách nào khác. Bây giờ có đủ bàn rồi thì phải đặt kinh lên đó. Hôm nay tôi sẽ gọi những người khom lưng đọc lên thuyết giảng đầu tiên.

 

Timely Teachings", trang 302.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn trong Kinh Hoa Nghiêm 始成正覺 - thủy thành Chánh Giác - Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm http://tripitaka.cbeta.org/T10n0279_001