English | Vietnamese

 

Tối thứ hai, 24 tháng 6, 1974

204. Về Thiện Căn

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Hè năm nay có rất nhiều người từ phương xa đến tu học. Đây là những người có nhiều thiện căn. Có lẽ họ đến từ các cõi trời hay hành tinh, thế giới khác. Chắc chắn họ phải có thiện căn to lớn mới có thể gặp được Phật pháp ở một đất nước mà Đạo Phật hầu như chưa hiện hữu. Họ đã dành những ngày quý báu trong mùa hè để tham gia một sinh hoạt có giá trị nhất: nghiên cứu Phật pháp. Vì lý do đó, các vị không ai được sợ gian khổ hoặc sợ có quá nhiều bài tập. Hãy đem hết lòng nhẫn nại để học Phật pháp. Có như vậy, chuyến đi đến tu viện Kim Sơn mới không uổng phí. Một khi đã đến đây rồi, các vị không thể trở về tay không được.

 

Timely Teachings trang 111.