English|Vietnamese

 

Tối thứ bảy, ngày 6 tháng 10 năm 1973, tas5i đường Washington

Về sự tìm hiểu trí tuệ tập thể

Hòa Thượng Tuyên Hóa

  

Chúng ta hãy nhìn vào vấn đề về lời phát nguyện của Quả Du (1) muốn thực hiện chuyến hành hương Ba Bước Một Lạy từ 800 đến 1000 dặm. Tất cả quý vị nên xem xét coi ông ta có thể thành tựu được lời phát nguyện này hay không. Bất cứ ai có ý kiến nên phát biểu. Trí tuệ tập thể của nhiều người là tương đương với trí tuệ một vị Thánh. Trí tuệ của một cá nhân thì có giới hạn, nhưng trí tuệ của tất cả mọi người hợp lại thì vô hạn. Chúng ta hãy xem xét khả năng thực hiện của việc này. [Chú thích của biên tập viên: Một vài ý kiến được bày tỏ.]

[Chú thích của biên tập viên: Hòa Thượng giải đáp ý kiến của một người.] Đó là lời phát nguyện của ông ta. Tại sao bạn lại tìm hiểu quá nhiều về các vấn đề cá nhân của ông ta. Tôi đang hỏi những người khác để đánh giá khả năng thực hiện lời phát nguyện của ông ta, bởi vì họ hiểu rõ ông ta, trong khi đó tôi không hiểu ông ta rõ lắm. [Chú thích của biên tập viên: Trong phần giải đáp ý kiến của một người khác.] Lời phát nguyện của ông ta thì tự nó không bao la như thế, nhưng không có ai khác ở đất nước này đã từng làm một  điều như vậy. Ông ta muốn là người đầu tiên.


(Dịch từ sách "Timely Teachings" - trang 57)

 

Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:

(1) Quả Du là thầy Hằng Cụ, phát nguyện hành hương cầu nguyện Hòa Bình Thế Giới, đã đi Ba Bước Một Lạy hơn một ngàn dặm từ Kim Sơn Thánh Tự tại San Francisco đến Marblemount tiểu bang Washington từ tháng 10 năm 1973 đến tháng 8 năm 1974. Xin xem http://www.dharmasite.net/Three_Steps_One_Bow_v.htm