English|Vietnamese

 

Ngày 16 Tháng 12, Năm 1973, Trưa Chủ Nhật

175. Về Sự Thèm Muốn Ăn

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Hôm qua,tôi có nói chuyện điện thoại với Quả Du.Tôi hỏi chú ấy: " Chú thế nào rồi? Con ma vẫn đi theo chú phải không?".Chú ấy trả lời:"Con ma bên ngoài đã đi rồi,nhưng con ma trong bụng con - con ma đói, quả thực rất khó kiểm soát.'' Sự thèm ăn cũng cần phải giải quyết.
 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 208)

Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:

Quả Du là thầy Hằng Cụ, Quả Ðạo là thầy Hằng Do, hai thầy người Hoa Kỳ đã hành hương cầu nguyện Hòa Bình Thế Giới, đã đi Ba Bước Một Lạy hơn một ngàn dặm từ Kim Sơn Thánh Tự tại San Francisco đến Marblemount tiểu bang Washington từ tháng 10 năm 1973 đến tháng 8 năm 1974. Xin xem http://www.dharmasite.net/Three_Steps_One_Bow_v.htm