English | Vietnamese

 

Ngày 11 tháng bảy, năm 1974. Chiều thứ năm.

2.0 V s thành tâm khi cu nguyn cho hòa bình

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Vào ngày 20 này chúng ta sẽ đi Seattle để tổ chức một đại lễ cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới. Sẽ có bao nhiêu người đến tham dự? Tôi không biết. Nếu có nhiều người đến, chúng ta sẽ cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới, nếu có ít người tham dự, chúng ta cũng vẫn cầu nguyện y như thế. Nếu chúng ta thành tâm, chắc chắn sẽ có cảm ứng. Trong quá khứ chúng ta khởi sự với tấm lòng thành, tuy nhiên, chúng ta cần phải thành khẩn hơn trong hiện tại và tương lai. Chúng ta thành tâm về chuyện gì? Khi lạy lễ sám, mọi người nên quán tưởng: “Vào ngày 20 này, dù thế nào đi nữa trời cũng không được mưa”. Hôm qua tôi có nói: “Nếu hôm đó mà trời mưa, tôi sẽ phạt ông Quả Ích và Quả Hàng mỗi người 100 đòn. Đây là vì tôi có dặn cả hai người này là phải lo liệu sao cho trời sẻ không mưa. Tất cả quý vị đây đều nên dụng công giúp cho họ. Nếu như trời mưa, tôi sẽ phạt quý vị mỗi người 100 đòn sau khi chúng ta trở về đây. Quý vị đáng ăn đòn tại vì sự thiếu thành tâm của quý vị khiến cho không có cảm ứng. Cho nên, trong lúc lễ lạy Phật qúy vị nên cầu nguyện với chư Phật mười phương gia hộ cho đại lễ được thành công viên mãn, tốt đẹp, không gặp trở ngại hay các ma chướng.

 

(Timely Teachings, trang 112).