English | Vietnamese

 

Ngày 3 tháng 3, 1973 | Thứ Bảy

Về Sự Thành Tâm Hồi Hướng Công Đức

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Tối hôm qua nhờ mọi người vì cô Gou Jin lạy sám trước vạn vị Phật nên bây giờ cô ấy đã đỡ hơn phần nào. Tuy nhiên, vì không phải mỗi người ai cũng hoàn toàn thành tâm nên chưa có được cảm ứng to lớn. Tối nay mọi người nên thành tâm hơn nữa cầu xin vạn Phật mười phương gia hộ cho cô Gou Jin bình phục sức khỏe hoàn toàn. Nếu cô ấy vẫn chưa lành bệnh, đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta lạy sám chưa đủ thành tâm. Chúng ta cần phát quyết tâm, và sự hợp lực của chúng ta nhất định sẽ cảm được chư Phật. Chúng ta hãy cầu xin đức Phật từ bi gia hộ cho nữ cư sĩ này khỏi bệnh.
 

Timely Teachings, trang 178.