English|Vietnamese

 

Trưa chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 1973

175. Về Sự Tham Ăn

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Hôm qua tôi lại nói chuyện với Quả Du (1) qua điện thoại. Tôi đã hỏi ông ta “Ông sao rồi? Con ma có còn theo ông nữa không?” Ông ta trả lời: “Con ma bên ngoài đã đi nhưng có một con ma trong bụng con – con ma đói thật khó điều phục”. Tham ăn cũng cần phải được giải quyết.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" Ch. 1 Part IV, page 208, following paragraph 2 )

 

Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:


(1) Quả Du là thầy Hằng Cụ, Quả Ðạo là thầy Hằng Do, đang hành hương Tam Bộ Nhất Bái, thỉnh thoảng gọi điện thoại về chùa. Hai Thầy phát nguyện hành hương cầu nguyện Hòa Bình Thế Giới, đã đi Ba Bước Một Lạy hơn một ngàn dặm từ
Kim Sơn Thánh Tự tại San Francisco đến Marblemount tiểu bang Washington từ tháng 10 năm 1973 đến tháng 8 năm 1974. Xin xem http://www.dharmasite.net/Three_Steps_One_Bow_v.htm