English|Vietnamese

 

Tối thứ Bảy, ngày 17 tháng 11, 1973

Về Sự Phát Triển Trí Huệ Của Chính Mình

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Lúc giảng kinh, quý vị không nên chỉ đọc lại những lời chú giải. Tôi nhận thấy khi quý vị thuyết pháp, quý vị chỉ thuần túy đọc phiên bản tiếng Anh từ những gì tôi đã giảng. Như vậy thì không đúng. Quý vị nên phát triển trí huệ của chính mình. Tôi chưa hoàn toàn giải thích đầy đủ tất cả trong các bài giảng của tôi, nên quý vị hãy dùng trí huệ của mình để giảng rộng thêm về một số điểm nào đó cho đầy đủ hơn. Xem ý nghĩa, rồi dựa trên những gì quý vị nhận biết qua trí huệ của mình, để đưa ra bài giảng riêng của quý vị. Đừng nên chỉ đơn giản đọc lại những gì tôi đã giảng. Như vậy vẫn không được xem là bài giảng của quý vị – nó vẫn là bài giảng của tôi, chỉ khác là quý vị đang lớn tiếng đọc.

Tôi cho quý vị biết một điều: Khi giảng kinh, tôi không chỉ đọc lại những đoạn văn từ các bài chú giải. Tôi có thể có xem qua nhưng tôi không cố gắng nhớ giống như kiểu của Quả Hộ. Khi anh ta nghe chúng ta sẽ giảng Luận Đại Thừa Khởi Tín, trước tiên anh xem Luận Đại Thừa Khởi Tín Giảng Giải. Dĩ nhiên điều này được cho phép. Nhưng nếu tất cả điều mình làm là xem các tác phẩm của người khác thì chúng sẽ không bao giờ là của mình, và cuối cùng quý vị sẽ đánh mất nó. Quý vị sẽ quên hết.

Khi tôi khuyên quý vị phát triển trí huệ của mình, điều đó không có nghĩa là giữ một lập trường đối lập, hoặc phản đối lại những gì Thầy của quý vị đã giảng, vạch ra điểm giải thích không đúng của Thầy của quý vị. Vì nếu quý vị quá đúng thì quý vị không cần phải học với một vị Thầy. Quý vị có thể rút lui và đi theo đường riêng của mình.

Tóm lại, nếu cần nhìn vào bài chú giải, quý vị cũng nên thêm vào đó một vài lời giảng giải của riêng mình.


Dịch từ sách "Timely Teachings" - trang 34 - 35.