English | Vietnamese

 

Tối chủ nhật Ngày 18 tháng 3 năm 1973

Về Sự Làm Tròn Những Trách Nhiệm Của Người Tu Sĩ

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Hôm nay có khoảng ba mươi người quy y. Quả Xử càng lúc càng 'thông minh' hơn đến độ ông không còn biết cách nào để xắp sếp buổi lễ quy y. Nếu ngay cả quý vị không biết thế nào để sắp xếp cho một buổi lễ như thế, thì làm sao mong trở thành một người tu hành đủ tiêu chuẩn mọi mặt? Tu hành của quý vị không thể phiến diện (một mặt). Quý vị phải trọn vẹn mọi mặt và biết làm tất cả mọi thứ. Ví dụ như về cách sử dụng các pháp khí. Tại Trung Hoa, các tăng ni không nhìn sách hoặc tờ nhạc khi sử dụng pháp khí. Họ học thuộc lòng các nốt nhạc nên không phải nhìn vào sách. Đã qua một thời gian khá lâu nhưng một số quý vị vẫn còn nhìn sách khi sử dụng pháp khí chuông mõ. Không những thế, mà đôi khi còn sử dụng sai. Cho dù sử dụng chuông mõ pháp khí không phải là điều quan trọng, nhưng quý vị nên sử dụng cho đúng. Ví dụ như khi quý vị hướng dẫn các đệ tử mới quy y lạy Phật, quý vị đã không làm đúng. Tôi không hài lòng lắm khi nghe xướng tụng lúc đó. Hơn nữa , tôi đã đợi trên lầu 15 phút để cho quý vị bái lạy xong. Có thể là đến 20 phút. Tuy tôi đợi ở trên đó nhưng có thể nghe tiếng của họ xướng tụng bái lạy, và âm thanh càng lúc càng tệ. Âm thanh quá ngắn. Tôi không biết quý vị bái lạy luân phiên, hay cho người ta bái lạy chỉ một bên, hoặc cho tất cả mọi người bái lạy cùng một lúc. Nhưng âm thanh xướng tụng rất ngắn và rời rạc. Tôi không biết ngay cả quý vị có đủ thời gian để tự mình thực sự bái lạy không. Khoảng cách thời gian lúc xướng tụng có thể chỉ đủ thời gian cho mọi người cúi đầu xuống, và sau đó người phía bên kia đứng dậy và xướng tụng. Có lẽ quý vị chỉ xướng tụng nhưng không lạy hết toàn thân. Như thế vẫn không được.

 

Timely Teachings, trang 134