English | Vietnamese

 

thứ bảy, ngày 13 tháng 1 năm 1973

46. Về sự kỳ diệu của phương tiện

Hòa Thượng Tuyên Hóa

[Hòa Thượng nói với một đệ tử] Nếu ông không muốn người khác bảo mình làm thế này thế kia hoặc là săm soi mình thì chỉ cần cho rằng họ có những ý đồ tồi tệ nhất - hãy xem họ như là người xấu. Như vậy sẽ không còn ai chú ý đến ông nữa. Điều tôi đang nói với ông đây là một phương pháp kỳ diệu.

 

Timely Teachings

 

Chú Thích của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ: Thông thường Hòa Thượng dạy đệ tử xem những người gây chướng ngại cho mình là Thiện Tri Thức của mình; ở đây có những trường hợp thái quá, Hòa Thượng phương tiện dạy đệ tử xem họ là người xấu để đừng bận tâm. Tương tự như pháp mặc tẩn Đức Phật dạy.