English|Vietnamese

 

Tối thứ hai,  29 tháng 10, 1973.

Về Sự Không Thể Tin Vào Tâm Ý Của Mình

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Hòa Thượng nói với một người phụ nữ trẻ: Không nên tin vào tâm ý của mình. Bởi vì cô chưa phải là Thánh, cô không thể tin vào những ý kiến của mình. Đó là lời của Đức Phật. Đức Phật dạy: ”Cần thận trọng, chớ tin vào tâm ý của các ông. Tâm ý các ông không đáng tin cậy. Chỉ sau khi các ông đã chứng được đệ tứ quả A La Hán, các ông mới có thể tin vào cái tâm này.” (1). Một khi cô đắc được thánh quả này, cũng có nghĩa là khi cô đã chấm dứt được vòng sanh tử, lúc đó cô có thể tin tưởng vào những ý kiến và sự hiểu biết của mình. 

 

Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 71.

 

Ghi Chú:

(1) Đệ tứ quả A La Hán là quả vị thánh thứ tư. Có bốn quả vị thánh: Sơ quả Tu-đà-hoàn (Sotāpatti) Nhị quả Tư-đà-hàm (Sakadāgāmī) Tam quả A-na-hàm (anāgāmī) Tứ quả A-la-hán (Arahanta).

Nguyên văn Kinh Bốn Mươi Hai Chương http://www.dharmasite.net/Kinh42_Chuong.htm 

第二十八章‧意馬莫縱

佛言。慎勿信汝意。汝意不可信。慎勿與色會。色會即禍生。得阿羅漢已。乃可信汝意。

Đệ nhị thập bát chương: Ý Mã Mạc Túng
Phật ngôn。 "Thận vật tín nhữ ý。 nhữ ý bất khả tín 。 Thận vật dữ sắc hội。Sắc hội tức họa sanh。 Đắc A La Hán dĩ。 nãi khả tín nhữ ý。"

Chương 28

Ðừng Theo "Con Ngựa" Ý Niệm

Ðức Phật dạy: "Phải thận trọng, chớ tin ý ông; ý của ông không thể tin được. Phải thận trọng, chớ gần gũi sắc dục; gần gũi sắc dục tất sanh họa. Chứng được A-la-hán rồi mới có thể tin được ý ông."