English|Vietnamese

 

Ngày 24 tháng mười một, năm 1973. Tối thứ Bảy.

Về Sự Khiển Trách Những Người Cho Mình Là Đặc Biệt

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

[Ghi chú của Ban Biên Tập: Hòa Thượng trả lời cho một câu hỏi về việc phiên dịch] (1).  Trước đây, tôi có bàn về tên một vị thần biển (Chủ Hải Thần) với tên “Hằng Trụ Ba Lãng" nghĩa là "Thường Trụ Trong Làn Sóng” hoặc “Thường Làm Các Làn Sóng Trụ Lại”. Tất cả quý vị nên quyết định lời dịch nào là đúng. Vì chúng ta đã có bàn qua vị thần này rồi nên không cần phải nhắc lại lời giảng nữa. Nếu quý vị còn nhớ thì quý vị nhớ;  còn nếu không nhớ thì là không nhớ, không cần phải giảng thêm lần nữa. Chỉ cần dùng một trong những cái tên đó. Quý vị cũng không cần lập lại hai ý nghĩa mà tôi nói đến trước đó. Nếu như còn thời gian thì các người phiên dịch có thể dùng tên đó để dịch. Nếu người dịch không hiểu hoặc quên vì không chịu chú ý thì là vấn đề của họ. Tôi đã giảng nghĩa rất rõ ràng cho tất cả quý vị mà quý vị vẩn còn chưa biết ý nghĩa nào là đúng.

Nếu như quý vị không thể có sự phán quyết hay trí huệ để biết thì làm sao quý vị có thể nghĩ đến việc phản đối thầy của mình? Quý vị có những khả năng gì đề chống đối sư phụ mình? Quý vị nói về điều đó nhưng thật ra quý vị không chống lại sư phụ của mình. Hầu như  lúc nào tất cả quý vị đều cho mình là rất xuất sắc. Quý vị nghĩ là trên trời dưới đất chỉ có mình quý vị là đáng được tôn quý. (Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Nhĩ Độc Tôn).  Tuy nhiên khi khảo nghiệm đến, thì quý vị khó dám tự gọi mình là tôn quý.

Trong các ý nghĩa đó thì ý nào là chính xác hơn, mạnh mẽ hơn, và đầy đủ hơn? Những quyết định như thế mới xác nhận được là quý vị có Trạch pháp nhãn hay không? Quý vị nên chọn cách dịch nào diễn đạt được đạo lý đầy đủ hơn.  Có thể là không những chỉ có hai cách dịch thôi mà còn cả hàng triệu triệu cách dịch nữa. Nếu quý vị cứ tiếp tục giải thích thì sẽ có rất nhiều ý nghĩa khác, và nếu đi sâu vào phân tích chi tiết và vi tế hơn thì ý nghĩa nó lại vô cùng vô tận. Tuy nhiên, hãy cứ dịch giải một cách tổng quát, thì trong hai ý nghĩa đó nên chọn cái nào? Quý vị biết chưa?

Đệ tử: Dạ biết.

Hòa Thượng: Hảy giải thích cho họ đi.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 251.

 

Ghi chú:

(1) Phần nói chuyện này trong buổi giảng Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm http://www.drbachinese.org/vbs/publish/333/vbs333p002.htm