English | Vietnamese

 

Ngày 7 tháng Muời Hai, 1972 |Tối thứ Năm

Về Sự Đào Tạo Hổ Có Sừng

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Ở tại xứ này, Tôi khuyến tấn quý vị đồng tu cả hai pháp môn niệm Phật và tham thiền. Tại sao? Đó là vì tôi muốn rèn luyện “Hổ Có Sừng”, khiến cho mọi nguời nhìn thấy những con cọp này đều phải nể sợ. Con cọp vốn đã oai phong, nhưng nếu có thêm sừng trên đầu thì lại còn lẫm liệt hơn nữa. Trong tương lai, tất cả quý vị đây đều phải là “Hổ Có Sừng”. Nhưng đó không có nghĩa là để quý vị ra ngoài ăn tươi nuốt sống kẻ khác, mà là để đi truyền bá Phật pháp, khiến cho các ma vương nhìn thấy đều phải hành xử đúng đắn. Quý vị cần phải điều phục các loài thiên ma cùng những nguời theo tà đạo.  

Trên đây chỉ là thí dụ, chớ cho rằng con cọp thật sự có mọc sừng trên đầu tung hoành trong rừng núi. Có câu kệ rằng: “Có Thiền có Tịnh độ, cũng như cọp mọc sừng…” (1). Một nguời vừa tu thiền vừa niệm Phật cũng như cọp mọc thêm sừng. Đó chính là thí dụ này đây.

 

Timely Teachings, trang 3.  

Ghi chú:

(1) Câu kệ đuợc Hòa Thuợng Tuyên Hóa nhắc đến là từ bài kệ của Vĩnh Minh Đại sư đời nhà Tống, cũng là tổ thứ sáu của môn Tịnh độ:  

永明禪師 - 四料簡。

() 有禪有淨土,猶如戴角虎。現世為人師,來生作佛祖。

() 無禪有淨土,萬修萬人去。若得見彌陀,何愁不開悟。

() 有禪無淨土,十人九蹉路。陰境若現前,瞥爾隨他去。

() 無禪無淨土,鐵床並銅柱。萬劫與千生,沒個人依怙。

 

Vĩnh Minh Thiền Sư - Tứ Liệu Giản


Hữu thiền hữu tịnh độ,

Do như đái giác hổ。

Hiện thế vi nhân sư,
Lai sanh tác Phật Tổ.

 

Vô thiền hữu tịnh độ,

Vạn tu vạn nhân khứ。

Nhược đắc kiến Di Đà,

Hà sầu bất khai ngộ

 

Hữu thiền vô tịnh độ,

Thập nhân cửu tha lộ。

Âm cảnh nhược hiện tiền,
Miết nhĩ tùy tha khứ。

 

Vô thiền vô tịnh độ,

Thiết sàng tịnh đồng trụ。

Vạn kiếp dữ thiên sanh,

Một cá nhân y hỗ.
 

Hòa thượng Thích Thiền Tâm dịch:

Có thiền, có tịnh độ,
Cũng như cọp mọc sừng.
Đời nay làm thầy người,
Đời sau làm Phật, Tổ.

Không thiền, có tịnh độ,
Muôn tu, muôn người sanh.
Khi được thấy Di Đà,
Lo gì không tỏ ngộ!

Có Thiền, không Tịnh độ,
Mười người, chín ngại đường.
Khi ấm cảnh hiện ra,
Chớp mắt đi theo nghiệp

Không thiền, không tịnh độ
Giường sắt, cột đồng lửa.
Muôn kiếp lại ngàn đời.
Chẳng có nơi nương tựa!