English | Vietnamese

 

Chiều thứ ba, ngày 4 tháng tám, năm 1973. Trang 311.

Về sự chú ý và cách hành xử khi nghe giảng kinh  

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Khi nghe giảng kinh quý vị nên tránh những ý tuởng mơ mộng viễn vong. Hãy chú ý và đừng ngủ gục. Hãy ngồi ngay thẳng và giử lòng thành kính, không được luời biếng hay buồn ngủ. Nếu quý vị có đuợc một phần thành kính, thì sẽ thâu đạt đuợc một phần lợi ích tương đương. Nếu có muời phần thành kính, thì sẽ đuợc muời phần lợi ích, nếu quý vị có một trăm phần, một ngàn phần hay một vạn phần thành kính, quý vị sẽ có một trăm, một ngàn hay một vạn lần lợi ích. Khi nghe giảng kinh, quý vị hãy xem như chư Phật và Bồ Tát đang ở truớc mặt mình, các Ngài đang quan sát quý vị lúc nghe thuyết pháp. Nếu luời biếng, quý vị sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt ngay lúc đó. Khi chư Phật và Bồ Tát nhìn thấy quý vị luời biếng, thiếu thành tâm như vậy, các Ngài sẽ không để tâm tới, mặc cho quý vị muốn làm gì thì làm.  

Cho nên khi nghe kinh chúng ta cần phải thành tâm, cung kính tột đỉnh. Nếu có lòng thành đối với Phật, Pháp, Tăng, với Tam Bảo, quý vị sẽ huởng được nhiều sự lợi ích từ việc nghe kinh. Điều này cũng cần nên áp dụng khi đọc tụng kinh điển hay khi nghiên cứu Phật pháp. Quý vị hãy nên tỏ lòng chí thành và  ngồi ngay thẳng, đừng dựa qua bên trái hay ngã về bên phải, cũng đừng cong mình hay ngã lưng ra sau. Nếu không nghiêm túc và xem thuờng Phật pháp, quý vị sẽ không gặt hái đuợc lợi ích gì đâu. Bây giờ tôi đã nói cho quý vị biết về điều này, mọi nguời phải nên đặc biệt chú ý!

(Timely Teachings, trang 311).