English|Vietnamese

 

Ngày 1 Tháng 11, Năm 1972, tối Thứ Tư.

16. Về Phương Pháp Dạy Dỗ

Hòa Thượng Tuyên Hóa

  

Hoà Thượng nói với lớp học: Tất cả mọi người đều phải ghi chép. Quý vị có thể đưa bài ghi chép cho giảng viên của lớp này.

Hoà Thượng nói với giảng viên: Lần tới, nếu như họ ghi chép đầy đủ thì cho họ nhiều điểm hơn. Còn nếu họ không nhớ gì cả thì cho ít điểm một chút.

Có người suy nghĩ: " Vị Pháp Sư này nhất định đã học môn tâm lý. Nếu không thì bằng cách nào mà ngài biết được tôi đang nghĩ gì ?" Đúng rồi,tôi đã học môn tâm lý học. Nếu bất cứ người nào trong quý vị có những bệnh về tâm lý, các bệnh này sẽ biến mất sau khi quý vị đến đây.


(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 45)