English | Vietnamese

 

Ngày 23 tháng Giêng năm 1974. Chiều Thứ Tư

Về Phái Tính

Hòa Thượng Tuyên Hóa

[Ghi chú ban biên tập: Hòa Thượng trả lời cho một câu hỏi]. Vấn đề không phải là phái nam hay phái nữ hay hơn. Chỉ vì người nữ phải đối phó với nhiều trở ngại hơn là phái nam trong khi tu hành, họ có tới 348 giới trong khi người nam có 250 giới. Nói chung thì phái nữ không được thoải mái bằng khi họ tu tập. Tuy nhiên vấn đề không phải là phái nào thì tốt hơn.

Vì lời nguyện của vị ni này được đưa ra bàn luận, [Ghi chú:  Hòa Thượng trong phần trên đang nói tới lời nguyện đó]  tôi đề nghị cô ta có thể suy nghĩ lại lời phát nguyện của mình. Nếu muốn rút lại bất kỳ lời nguyện nào thì cô ấy vẩn có thể làm được. Tuy nhiên tôi nghĩ không phải cô ấy ghét phụ nữ nên mới phát nguyện không làm nữ nhân. Trong quá khứ chính bản thân cô ấy đã từng là người nữ quá nhiều lần và lời nguyện hiện giờ có liên quan đến kinh nghiệm đó. Cô ta chỉ cảm thấy là làm người nữ thì không được thoải mái cho lắm.  [Khi được hỏi là có muốn rút lời nguyện lại không thì cô ta trả lời là không, cô luôn muốn phát nguyện đó.] Quý vị thấy đó, đó là điều cô ta muốn làm. Từ từ quý vị sẽ hiểu. Khi quý vị có rắc rối và trở ngại, lúc đó quý vị sẽ hiểu.

 

Timely Teachings, page 214