English | Vietnamese

 

Tối chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 1974

196. Về Nước Tam Muội

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Hỏi: Nước tam muội là gì?

Hòa Thượng: Nước tam muội là nước được chú nguyện nhờ trì chú vào đó. Thí dụ nếu quý vị trì chú Đại Bi vào một cốc nước thì nước đó được coi là nước tam muội. Nước được trì chú Lăng Nghiêm cũng được coi là nước tam muội. Những loại nước này được trợ giúp bởi sức mạnh của tam muội. “Tam muội” có nghĩa là định, vì vậy đây là “nước định”. Tại sao nước này có đặc tính “định” hay “tam muội” sau khi được trì chú? Đó là vì khi một người trì trú thì người đó đạt được nhất tâm và dứt bặt vọng tưởng. Sự vắng mặt của vọng tưởng chính là tam muội. Do vậy gọi là nước tam muội. 

Timely Teachings