English|Vietnamese

 

Ngày 28 tháng 8 năm 1973, tối thứ ba.

87. Về những lời nguyện về khả năng ghi nhớ

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Chúng ta vừa thảo luận vì lẽ gì mà Quả Dật [Tỳ kheo ni Hằng Âm] lại có trí nhớ tốt như vậy. Cô ta có được trí nhớ tốt như vậy là vì trong một kiếp trước khi tu hành, những huynh đệ và sư phụ cô ta đều có khả năng học thuộc kinh điển, trong khi cô ta lại không thể. Quả Dật quá tối dạ. Sau đó, cô ta phát nguyện sẽ tán thán những hành giả có trí nhớ tốt. Cô cũng nguyện sẽ lạy Phật, cầu chư Phật và chư Bồ tát gia hộ cho những hành giả để họ đều được ban cho trí nhớ đặc biệt ưu việt. Vì những nguyên nhân đó nên giờ đây cô ta có một trí nhớ sắc bén hơn bất cứ ai. Bởi cô ta muốn mọi người có được trí nhớ sắc bén, cho nên chính cô ta cũng có được một trí nhớ tốt. Cô ta đã không đố kỵ. Đây là vấn đề nhân quả. 

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" Chương 1 phần III, trang 108, đoạn 2.)