English|Vietnamese

 

Ngày 243 tháng Một năm 1974, tối Thứ Tư

Về Những Giáo Huấn Liên Quan Đến Thệ Nguyện

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Những thành viên của tứ chúng ở Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự vừa phát nguyện cầu vô thượng bồ đề và đã lập những đại nguyện. Trong quá khứ gần đây, việc phát thệ nguyện như thế rất ít trong Phật Giáo trên thế giới. Nếu chúng ta bàn về quá khứ - cho tới vô lượng kiếp về trước – thì có rất nhiều Phật Tử phát thệ nguyện. Tuy nhiên trong thế kỷ này thì lại có rất ít người làm. Đó là lý do tại sao chúng ta đang bước vào thời kỳ Mạt Pháp, thời kỳ mà mọi người đã quên đi việc chân thật tu hành.

Mới đây, có những người đã phát những thệ nguyện cá nhân của họ. Quý vị phải liên tục ôn lại những nguyện của mình và trở nên rất quen thuộc với những nguyện này. Giữ những nguyện này kỹ trong tâm mình. Đừng quên những nguyện này sau khi quý vị phát nguyện xong. Không bao giờ nên làm như thế. Lúc nào quý vị cũng phải nhớ lời thệ nguyện của mình.

Ví dụ như hai vị tăng đang lạy ba bước một lạy cũng đã phát thệ nguyện trong quá khứ là tu tập những gì người khác không thể làm được. Hai vị này nguyện rằng "Dù tương lai chúng tôi đi bất cứ nơi nào, đều là những vị Kim Cang Đại Lực Sĩ hộ pháp, nhẫn chịu tất cả những điều mà những người khác không thể nhẫn chịu được và thực hành những điều mà những người khác không thực hành được. Làm những loại khổ hạnh như thế, bất kể sẽ thành công hay không, chúng tôi đều quyết làm (1)". Trong việc tu đạo, phát nguyện rất là quan trọng. Nhẫn nhục cũng thuộc một trong những điều tối quan trọng. Những ai mà có thể nhẫn nhục đều chắc chắn sẽ thành tựu Đạo nghiệp. Nhẫn nhục  là khả năng chịu đựng được nghịch cảnh như thể hân hạnh được uống mật ong mà không hề có một chút phiền não hay sân giận. Trong tương lai, tôi hy vọng mọi người có thể tu tập pháp nhẫn nhục này. Điều này rất là quan trọng.

Hôm nay khi mọi người lập nguyện tôi đã rất chăm chú lắng nghe và nhận ra không ai lập nguyện nhẫn nhục cả. Tuy thế trước khi quý vị lập nguyện tôi không thể khuyên bảo quý vị nên lập nguyện nào. Những nguyện của quý vị phải được chính từ quý vị phát khởi ra; người khác không thể nói quý vị nên lập nguyện nào. Những thệ nguyện mà người khác nói quý vị phát nguyện là thệ nguyện của họ chứ không phải là của quý vị.

 

Timely Teachings, trang 212 - 213.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ: http://www.drbachinese.org/vbs/publish/374/vbs374p002.htm

好像現在三步一拜的兩位,他們在過去就是發了這個行人所不能行的願。他們兩人發願說:「無論將來我們到什麼地方,都要做金剛大力士,忍人所不能忍的,行人所不能行的,要做這種苦行,不管這種苦行成不成功,我們都要去做。」

Hảo tượng hiện tại tam bộ nhất bái đích lưỡng vị, tha môn tại quá khứ tựu thị phát liễu giá cá hành nhân sở bất năng hành đích nguyện, tha môn lưỡng nhân phát nguyện thuyết: 「 Vô luận tương lai ngã môn đáo thập ma địa phương, đô yếu tố kim cương đại lực sĩ, nhẫn nhân sở bất năng nhẫn đích, hành nhân sở bất năng hành đích, yếu tố giá chủng khổ hạnh, bất quản giá chủng khổ hạnh thành bất thành công, ngã môn đô yếu khứ tố。」