English | Vietnamese

 

Về những cách xử sự khác nhau với tiền bạc

(Chiều thứ ba, ngày 30 tháng giêng năm 1973)

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Một số nguời họ đếm từng đồng, từng xu, từng cắc. Điều này khắc hẳn với một nữ đệ tử xuất gia của tôi, cô ấy chẳng thèm đếm tiền gì cả, đến nổi khi bỏ tiền vào  ngân hàng cũng bị sai thiếu.Tôi nghĩ qua về việc làm của cô này, cho rằng cô ta cũng có chút công phu đấy chứ. Nguời này đã đạt đuợc chút ít định lực (tam muội), cho nên tâm cô ấy không bị động bởi bất cứ việc gì, ngay cả tiền bạc. Đó là cảnh giới không tệ lắm. Tuy nhiên, nếu làm việc thế gian thì như vậy cũng không thực tế lắm.  

Theo quan điểm xuất thế gian, cảnh giới của quý vị khá cao. Nếu như quý vị có thể làm sao để không chú ý tới tiền bạc, thì bao nhiêu chuyện khác lại càng ít rắc rối hon. Nguợc lại, những nguời luôn chú trọng từng đồng, từng cắc, từng xu, họ sẽ sớm bị kiệt sức. Họ làm nặng đầu óc với những sự tính toán, tính ngày không đủ, họ lại tiếp tục suy tính ban đêm nhung cũng vẩn không xong. Họ cứ lăn qua lăn lại, trăn trở tới lui cả đêm, và cũng không ngủ gì đuợc cả. Quý vị nói xem, đây là suớng hay là khổ ?

Timely Teachings p. 190