English|Vietnamese

 

Ngày 10 tháng 10 năm 1973 | Chiều thứ Tư

Về Những Bài Học Về Nghi Thức Giảng Kinh

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Sau khi chào đón vị Pháp Sư này ở phi trường và trở về Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự, chúng ta sẽ theo nghi thức thỉnh mời vị Pháp Sư này giảng Tâm Kinh.

Có rất nhiều điều cần phải sửa đổi về cách chúng ta thực hiện nghi thức giảng kinh của chúng ta. Trước đây tôi đã kiềm chế không nhắc đến những điều này, nhưng bây giờ có một vị Pháp Sư ở ngoài đến, chúng ta phải hoàn thiện chính chúng ta hơn.

Trước buổi giảng, sau khi thầy Duy Na (1) xướng lên "Chúng con kính mời Pháp Sư," thì thầy Duy Na sẽ gõ cái chuông lớn. Kế đó là hai cái chuông tay sẽ luân phiên nhau gõ lên như đang gởi lời thỉnh cầu đến nơi mà vị Pháp Sư đang chờ đợi.

Cuối buổi giảng, khi Pháp Sư đã nói xong và rời chổ ngồi thì thầy Duy Na sẽ xướng lên, "Hãy để cho chúng con đảnh lễ Pháp Sư"

Pháp Sư sẽ trả lời: "Không cần đảnh lễ".

Tiếp theo đó thì thầy Duy Na sẽ xướng lên, "Hãy để chúng con đưa Pháp Sư về liêu phòng của Ngài".

Pháp Sư sẽ trả lời:" Không cần theo đưa tôi đâu."

Những điều này là nghi lễ truyền thống được dùng khi thực hiện một buổi giảng kinh ở Trung Hoa. Bởi vì tôi thích tân tiến hơn một chút, tôi không theo thong lệ. Tất cả các vị Pháp Sư khác đều theo thông lệ này  nhưng tôi thì thường thay đổi thông lệ này.

Khi mời Pháp Sư giảng Pháp, tôi có làm một bài kệ để cho quý vị có th3 xướng tụng xướng lên khi quý vị thỉnh Pháp vào ngày mai. Bất cứ ai thực hiện lời thỉnh cầu nên tụng bài kệ này trước:

Chúng con quy mạng Tam Bảo tôn quý,

Nguyện phát tâm giác ngộ Đại Đạo

Xin ừ bi giáo hóa phổ độ chúng sanh

Tuyên dương giáo pháp hóa độ quần sanh.

Việc tụng bài kệ này nên được kéo dài và ngân nga. [Ghi chú của Ban Biên Tập: Hòa Thượng niệm thử cho nghe] Khi việc niệm được ngân nga như thế, mọi người có thể nghe từng lời rõ ràng. Trong tất cả các việc chúng ta làm, chúng ta phải cố gắng cải thiện. Chúng ta cũng đang cách mạng hóa đạo Phật, vì thế khi những người ở những tu viện khác đến đây, hãy để cho họ tiếp tục suy đoán.

 

Timely Teachings, trang 368 - 369.

 

Ghi chú:

(1) Thầy Duy Na 維那 la thầy hướng dẫn buổi lễ.